Potrebujete zgolj nasvet kako se lahko sami spopadete z izterjavo?

 

Izterjava preživnin je postopek v katerem se od osebe, ki je zakonsko dolžna plačevati preživnino izterja znesek preživnine, ki ga s sklepom določi sodišče. Izterjava preživnin lahko poteka v izvensodni poravnavi (sporazum strank v postopku), v primeru da se stranki dogovorita. V primeru, ko je izvensodna poravnava nemogoča, je izterjava preživnin možna z vložitvijo predloga za izvršbo na sodišču.

V primeru sodnega postopka je prav, da postopek spremlja oseba, ki bo poskrbela, da bo postopek stekel čim hitreje in učinkovito. Zaradi specifičnosti postopka je izterjava preživnin, proces pri katerem je ključnega pomena natančnost, taktičnost in profesionalnost v postopku. Strokovna izterjava preživnin vam lahko prihrani ogromno časa in denarja. Poleg ekonomičnosti, ki jo nudi strokovna obravnava, je prednost strokovnjaka tudi psihološki učinek, ki neposredno vpliva na osebe v postopku.

Za Vas izpeljemo celoten postopek:

1. opomin dolžniku z opozorilom, da bo stranka v primeru neplačila vložila predlog za izvršbo;

2. sestava izvršilnega predloga;

3. v primeru neuspešne izvršbe sestava vloge za Jamstveni in preživninski sklad RS;

4. v skrajnem primeru kazenska ovadba zaradi izmikanja plačevanja preživnine.

 

Kaj potrebujemo za začetek postopkov?

Sodbo oz. sporazum, kjer je določena višina preživnine.

Obvestila Centra za socialno delo.

Spremenjena novela o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

Do sedaj je valjalo, da se izvršbe poplačujejo po vrstnem redu, v katerem so bile začete. Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) pa je sedaj uvedla novost in sicer, da imajo izvršbe zatadi neplačane preživnine prednost pred ostalimi izvršbami. Novost je tudi ta, da je v primeru izvršbe zaradi neplačane preživnine omejitev določena na 50% bruto minimalne plače (prej 2/3 neto minimalne plače).

Ali veste kakšno je število in višina preživnin glede na akt o določitvi preživnine?

Ali veste kakšno je število in višina preživnin glede na akt o določitvi preživnine, število preživnin po razredih, glede na višino preživnin, število preživnin glede na starost otrok in število preživnin glede na prejemnika preživnine in zavezanca za plačilo preživnine. Podrobnosti si lahko preberete na tej spletni strani:
www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/statistika/prezivnine/

Pravico do preživljanja ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)

Pravico do preživljanja ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), več o tem si lahko preberete na tej strani:
www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zzzdr_upb.pdf